ساخت برترین غرفه نمایشگاهی شرکت البرز بهبود ۲۰۱۸

  • ساخت برترین غرفه نمایشگاهی شرکت البرز بهبود ۲۰۱۸

ساخت برترین غرفه نمایشگاهی شرکت البرز بهبود ۲۰۱۸

در نمایشگاه پزشکی درخواست غرفه سازی ارزان و غرفه سازی مناسب از شرکت البرز بهبود باعث شد طراحان شرکت غرفه سازی کبیرسازان غرفه سازی باحداقل هزینه را مطرح و طراحی نمایند و با در نظر گرفتن نیاز مشتری و جانمایی مناسب کالاها و ساخت و ساز مذکور و موفق به جلب رضایت مشتری در این پروژه غرفه سازی نمایشگاهی شدیم.
ساخت و ساز موفق نمایشگاهی در تهران مستلزم داشتن مجوزهای خاص ساخت غرفه از نهاد های ذی صلاح بوده که اعتماد از پس این قضیه ایجاد خواهد داشت.

 

غرفه ی ارزان و مناسب فعالیت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی

مشتری : شرکت البرز بهبود

محل : نمایشگاه بین المللی

دسته بندی : تجهیزات پزشکی