ساخت غرفه نمایشگاهی

مقیاس طراحی فضای سبز و غرفه سازی

شرکت پیشرو کبیرسازان کارسان با طراحی فضای سبز و غرفه سازی همواره پیشرو در طراحی و اجرای پروژه های غرفه سازی متعدد بوده است

مقیاس

در مبانی نظری مشخص شدن مقیاس .فضای سبزبسیاری از مسائل را مشخص خواهد نمود.

مقیاسی در مورد این پارک ها مطرح است ,مقیاس شهری است .

در طراحی پارک ها بهتر است به جای یک طرح جامع به صورت. توسعه ای و فرایند شکل پذیرند.

زیرا در طرح های جامع طرح توسعه ی اتی .و در نتیجه شکل نهایی فضا مشخص است .

پیجیدگی

درحالی که پیچیدگی و توسعه در این گونه فضاها ممکن است با نوع طرح جامع منافات داشته باشد .
طبق نظر هادنا تمی توان رشد هدایت شده و اساسی را مطرح کرد.

این فضاها همانند یک اندام واره است .که رشد می کندشکل بخشی در گذشته و بخشی در اینده شکل می گیرد .

استقلال پارک

به عقیده ی او ساختمانیکه برای همیشه ساخته می شود اولین. ساختمانی است که از بین می رود.

بنابراین وی انعطاف پذیری ،کهنه شدگی، آزادی و استقلال هر ساختمان را از اصول مهم چنین فضاهایی می داند.

دراین سیستم انعطاف پذیری حرف اول را می زند .و هیچ خطوطی برای اتی در نظر گرفته نمی شود .

توسعه ی آتی

دراین روش انچه توسعه اتی را مشخص می کند .

تصمیم گیری مسئولان , نحوه ی مکان یابی ساختما ن ها, الگوهای حرکت, تراکم داخل مجموعه و خارج مجموعه می باشد.
در این سیستم هر فضا یک مهره شطرنج است هر حرکت , حرکت سایر مهره ها را به دنبال دارد.

 

ساخت استند